• 34 3281 122
 • promocja@klomnice.pl
 • Kłomnice, ul. Strażacka 20

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Kłomnice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kłomnice.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie załączniki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo
 • nie wszystkie obrazy zamieszczone w treści stron posiadają opisy zawartości
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Wysocki, ug@klomnice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 328 11 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urząd Gminy Kłomnice zlokalizowany jest w budynku przy ul. Strażackiej 20.

 1. Rozwiązania architektoniczne budynku Urzędu Gminy nie gwarantują dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych – wejście usytuowane na poziomie wysokiego parteru jedynie przez schody wewnętrzne na wysokości 1,50 m powyżej poziomu terenu (brak pochylni, windy itp.
 2. Budynek urzędu nie posiada windy wewnętrznej (budynek 4-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podpiwniczona). Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, na poziomie każdej z kondygnacji przemieszczanie osób niepełnosprawnych jest możliwa.
 3. Na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny do obsługi petentów urzędu, w razie konieczności każdy z pracowników urzędu zobowiązany do obsługi petenta na parterze przy punkcie informacyjnym.
 4. Przed budynkiem Urzędu Gminy i w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 5. Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa asystującego.
 6. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 7. w budynku brak jest pętli indukcyjnych
 8. Urząd Gminy ma możliwość obsługi petentów w języku migowym na miejscu.